Høyesterett - viktige dommer

Høyesterett er landets øverste domstol og en av tre statsmakter. Tryggere bolighandel analyserer de viktigste dommene etter boligkjøp.

Bori I-dommen (Rt-2015-276)

I Bori I dommen tok Høyesterett stilling til et erstatningskrav mot ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende. Denne forsømmelsen hadde ikke bare offentligrettslige konsekvenser, men kunne også medføre ansvar på privatrettslig grunnlag for tredjemanns tap som følge av pliktbruddet.