Baderom-dommen (HR-2017-1073-A)

12 år gammel bad gav grunnlag for prisavslag. Partene var enige om fradrag med 50 % pga fradrag for å bytte ut gammelt med nytt. Man skulle ikke trekke fra fradraget ved bedømmelsen av vesentlighetsvilkåret

Baderom-dommen (HR-2017-1073-A)
Photo by ONNE Beauty / Unsplash

Instans: Norges Høyesterett - Dom
Dato: 2017-05-31
Stikkord: Avhendingsloven. Vesentlig avvik. Standardforbedring. Fast eiendom. Mangel. Prisavslag.


Sammendrag

En 12 år gammel boligeiendom solgt «som han er», jf. avhendingslova § 3-9, inneholdt en skjult mangel i form av fuktskader på badet.

Partene var enige om at nødvendig utbedring innebar en standardheving som tilsvarte 40 prosent av de samlete utbedringskostnadene.

Høyesterett kom til at det var naturlig å ta utgangspunkt i hva som måtte til for å sette eiendommen tilbake i den stand som kjøperen kunne forvente. Uten at det skulle gjøres fradrag for standardforbedring etter levetidstabeller eller lignende.

Omfanget av utbedringskostnadene ville på denne måten kunne utgjøre et mål på størrelsen av avviket. Da måtte de fulle utbedringskostnadene legges til grunn uten fradrag for standardhevingen.

Ved den konkrete vurderingen tilsa verken kjøpesummen eller «tilhøva elles» at kjøperne hadde grunn til å regne med behov for en omfattende utbedring av baderommet.

Det forelå da en mangel som ga grunnlag for prisavslag etter avhendingslova § 3-9 andre punktum.

Ved utmålingen av prisavslaget måtte fordelen ved standardhevingen komme til fradrag.

Les hele dommen her.