Bori III-dommen (HR-2020-312-A)

Saken gjaldt krav om erstatning fra kjøpere av fire nybygde boliger i Trondheim. Høyesterett kom til at et arkitektfirma, som var ansvarlig søker for prosjektet, kunne holdes ansvarlig for boligkjøpernes tap.

Bori III-dommen (HR-2020-312-A)
Bilde fra Norges Høyesterett i Oslo. Foto: Tryggere Bolighandel

Instans: Norges Høyesterett – Dom
Dato: 7. februar 2020
Stikkord: (Bori III-dommen). (Solem-dommen). Erstatningsrett. Ansvarlig søker. Arbeidsgiveransvar. Ansvarlig søker. Arkitektfirma. Plan- og bygningsloven. Boligkjøpere.

Sammendrag

Arkitektfirma tapte i saken i Høyesterett og må betale boligkjøpere millionerstatning.

Saken gjaldt krav om erstatning fra kjøpere av fire nybygde boliger i Trondheim. Høyesterett kom til at et arkitektfirma, som var ansvarlig søker for prosjektet, kunne holdes ansvarlig for boligkjøpernes tap.

Høyesteretts kom til at Bori I-dommen ikke ga uttrykk for et annet rettslig utgangspunkt enn det som følger av alminnelig erstatningsrett. Høyesterett avviste uttrykkelig at det er grunnlag for et eget «Bori-ansvar». Den brede helhetsvurderingen Bori I-dommen legger opp knytter seg kun til spørsmålet om direktekrav fra en skadelidt tredjemann i det hele tatt har erstatningsrettslig vern.

Høyesterett til at arkitektfirmaet hadde brutt sin plikt til å påse at alle oppgaver er belagt med ansvar etter plan– og bygningsloven § 23-4. Pliktbruddet bestod i at man ikke hadde sørget for å ansvarsbelegge oppgaven som prosjekterende for bygninger og installasjoner.

Høyesterett var uenig i anførselen om at ansvarlig søker har en mer underordnet rolle enn for eksempel ansvarlig kontrollerende. Høyesterett uttalte at selv om ansvarlig søkers ansvar ikke omfatter utførelsen av de øvrige ansvarliges oppgaver, skal (ansvars)systemet i plan- og bygningsloven sikre kvaliteten i et byggeprosjekt. Dersom ansvarlig søker ikke sikrer at sentrale roller er ivaretatt «svikter sikkerhetsnettet på et avgjørende punkt». Høyesterett kom til at denne svikten er tilstrekkelig til å fastslå at arkitektfirmaet hadde forårsaket boligkjøpernes tap ved uaktsomhet. Høyesterett presiserte at det ikke stilles krav om grov uaktsomhet.

Det ble særlig lagt vekt på at skadelidte var førstegangskjøpere av nybygde boliger, og dermed hadde en nær tilknytning til byggeprosessen. De måtte kunne stole på at de ansvarlige hadde fulgt opp sine forpliktelser, og at ferdigattesten ga et riktig bilde av kvaliteten. Høyesterett vektla også de massive manglene ved boligene – både tak, vegger og terrasser måtte rives og bygges opp på nytt.

Høyesterett konkluderer med at ansvarlig søker er forpliktet til å sørge for at alle oppgaver belegges med ansvar. Hvis ansvarlig søker svikter på dette punkt og kan klandres for dette, er resultatet erstatningsansvar overfor boligkjøpere tap som følge av dette.