Utbyggere av Heggedal terrasse tapte millionsak mot Asker kommune

Utbyggere av Heggedal terrasse tapte millionsak mot Asker kommune
Illustrasjonsfoto: Tryggere Bolighandel

Beliggenhet Holding AS saksøkte Asker kommune for nesten 90 millioner kroner, men tapte saken både i lagmannsretten og tingretten. Utbyggerne anket deretter til Høyesterett, som avviste saken.

Uenigheten dreide seg om salgsprisen på såkalte “ungdomsboliger” på tomten Åmotåsen i Heggedal, nå kalt Heggedal terrasse. Tomten ble kjøpt i 2017 til en pris av 80 millioner kroner. Som en del av avtalen om kjøp av tomten hadde Beliggenhet Holding forpliktet seg til å selge minst 40% av boligene i prosjektet til 10 % lavere enn markedspris. Ungdomsboligene var en del av Asker kommunes boligstrategi tilpasset førstegangsetablerere, småhusholdninger og lavinntektsgrupper.

Markedspris for de rimligste boligene ble fastsatt i kontrakten til 36 700,- pr. BRA pr. 1. september 2016, og salgsprisen skulle utgjøre 33.000,– pr. BRA. Salgsprisen skulle justeres i samsvar med boligprisindeksen frem til salget av boligene.

Da boligene skulle selges våren 2021, ble det uenigheter mellom kommunen og utbyggeren om hvordan de billige boligene skulle prissettes. Beliggenhet Holding mente at prisen fastsatt i kontrakten var for lav, og ikke samsvarte med reell markedspris. Beliggenhet holding mente at de hadde blitt påført et tap på 89 859 585 kroner som følge av salget.

Kommunen fikk fullt medhold

Både tingretten og lagmannsretten mente at det ikke var grunnlag for å fravike prisen fastsatt i avtalen mellom kommunen og utbyggerne. Lagmannsretten mente at kommunen hadde hatt et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag ved fastsetting av prisen. Beliggenhet Holding hadde fått tilstrekkelig informasjon, og var som profesjonell part i posisjon til å gjøre egne undersøkelser.

Lagmannsretten var klar på at Beliggenhet Holding hadde akseptert den fastsatte prisen ved avtaleinngåelsen med den kunnskap de selv måtte ha og kunne tilegne seg om dette, og måtte selv ta risikoen for egne vurderinger. Om denne prisen i ettertid skulle vise seg å avvike fra reell markedspris etter sammenlikning med senere solgte objekter, var dette ikke avgjørende for hva Beliggenhet Holding hadde forpliktet seg til.

Kommunen ble tilkjent fulle saksomkostninger. Beliggenhet Holding anket til Høyesterett, som avviste anken.

Les hele dommen her.