Takstmann grovt uaktsom - lukket øynene for fuktskader

Takstmann grovt uaktsom - lukket øynene for fuktskader
Photo by Greg Rosenke / Unsplash

Finansklagenenmda konkluderte med at takstmann hadde opptrådt grovt uaktsomt, etter å ha oversett synlige fuktskader.

Avdekket fukt

I salgsprospektet ble boligen i Troms beskrevet som et flott enderekkehus med garasje, tre soverom, stor stue, veranda og utsikt, og den ble presentert som innflyttingsklar.

I tilstandsrapporten ble taktekkingen gitt tilstandsgrad (TG) 2, men det ble opplyst om at taket utelukkende var vurdert ut i fra alder da det var dekket av snø. Takstmannen påpekte at mer enn halvparten av forventet brukstid var oppbrukt, og anbefalte ytterligere undersøkelser. Takkonstruksjon og loft ble derimot gitt TG 1, og takstmannen bemerket at loftet var tørt og luftig.

Kort tid etter overtakelsen avdekket kjøper en lekkasje i taket på kaldloft, og reklamerte til eierskifteforetaket. Kjøperen innhentet egen takstrapport, som avdekket svertesopp og råte i treverket. Gipsplatene på veggen var fuktige, og undertaket var deformert av vanninntrenging over lengre tid. Skadene ble anslått å koste mellom 187 500 og 250 000 kroner å utbedre.

Overså synlige fuktmerker

Nemda kom til at det forelå en mangel etter avhendingslovens § 3-7 om mangelfulle opplysninger om eiendommen. Nemnda viste til at selger etter avhendingsloven identifiseres med takstmann som har utarbeidet tilstandsrapport etter oppdrag fra selger.

Videre uttalte nemnda “Dette innebærer at det kan foreligge en mangel etter bestemmelsen dersom takstmannen kjente eller måtte kjenne til de aktuelle forholdene, uten å opplyse om dette. Kunnskapsvilkåret i bestemmelsen er i rettspraksis omtalt som et krav om grov uaktsomhet. Nemnda har lagt til grunn at det må et markant avvik til før takstmannens opptreden er ansvarsbetingende, selv om det gjelder et strengt profesjonsansvar for takstmenn…”

Nemnda viste til at fuktmerkene var synlige på bildet i tilstandsrapporten som ble utarbeidet ved salget. De fant det også sannsynlig at skadene hadde oppstått som følge av langvarig vanninntrenging, og det var ikke sannsynlig at vannskadene hadde oppstått etter takstmannens befaring.

Nemnda uttalte “Slik saken er dokumentert for oss, har vi kommet til at takstmannens kontroll avviker fra forskriften, da de aktuelle forholdene fremstår som klart synlige.” Nemnda konkluderte på dette grunnlaget enstemmig med at takstmannen har opptrådt grovt uaktsomt ved ikke å avdekke og bemerke fuktskadene på loftet.

Nemnda fastsatte prisavslaget til 150 000 kroner etter fradrag for egenandel og standardheving.

Denne avgjørelsen fra Finansklagenemnda illustrerer hvilke konsekvenser det kan få dersom takstmann ikke følger kravene til utarbeidelse av takstrapport etter forskriften til avhendingsloven (tryggere bolighandel). For boligkjøpere er det en påminnelse om viktigheten av å innhente en egen fagkyndig rapport, dersom man oppdager avvik.

Saken har referanse 2024/411, og du finner den her.