Kjip plante i hagen? Få en halv million i prisavslag

Kjip plante i hagen? Få en halv million i prisavslag
Parkslirekne utgjør stor spredningsrisiko og kan være en av de mest krevende artene å fjerne 100%. Foto: Ries Bosch / Unsplash

Finansklagenemnda (Finkn) har i to nylig avsagte avgjørelser gitt kjøper prisavslag på over en halv million fordi den svartelistede platen parkslirekne befant seg på eiendommen. Saken viser at boligselger kan få problemer dersom det ikke opplyses om svartelistede planter ved salget.

Bakgrunn for sakene

Den ene saken gjaldt en enebolig med tomt på 2481 kvm som ble solgt for 20 mill i 2022 et sted på Østlandet. En tid etter overtakelsen ble kjøperen informert om at det var parkslirekne på tomten, og at dette var en svartelistet/forbudt plante. Det viste seg at hele 250-300 kvm av tomten var dekket med parkslirekne.

Den andre saken gjaldt også en enebolig på Østlandet med tomt på 1 309 kvm solgt for kr 9,5 mill. I forbindelse med at kjøper befarte eiendommen etter kontraktsigneringen informerte en nabo om at det var parkslirekne på tomten. Det ble avdekket at planten dekket et areal på 30-40 kvm.

Pristilbudet for fjerning av parkslireknen ble på i overkant av 560 000 i begge sakene. Kjøperne reklamerte, og viste til at de aldri hadde blitt informert om at platen befant seg på eiendommen. De pekte også på at planten utgjorde spredningsrisiko til naboeiendommer, og at prosessen med å fjerne planten var tidkrevende og kostbar.

Boligselgerforsikringen avslo kjøpernes krav. De mente at forekomsten av planten ikke var upåregnelig, da planten var vanlig i kyst- og fjordområder, samt at det ikke forelå noe pålegg om fjerning. Videre mente de at parkslireknen medførte en begrenset ulempe, og at det å gjøre tiltak i hagen var en del av et normalt og påregnelig vedlikehold.

💡
Parkslirekne ble importert til Norge som prydplante fra Japan på 1900-tallet, men har i nyere tid spredt seg i større omfang i naturen. Den fortrenger mye annen vegetasjon og sprer seg raskt, og er en svartelistet plante som det er forbudt å innføre, sette ut og omsette. Den er spesielt plagsom i hager da den er ekstremt vanskelig å kvitte seg med og kommer ofte inn med rotbiter når jord flyttes eller under gjerdet fra naboen.

Nemndas avgjørelser

I begge sakene kom nemnda til at parkslireknen utgjorde en mangel, da det forelå et avvik fra kjøpers berettigede forventninger, jf. avhl. § 3-2 første ledd. Nemnda viste til forskrift om fremmede organismer som sier at at parkslirekne er forbudt å innføre, sette ut og omsette.

I den ene saken viste nemnda til at den store tomten hadde fått en fremtredende plass ved markedsføringen av eiendommen, og at tomten ble vurdert til å ha større betydning for markedsverdien til eiendommen enn selve boligen i tilstandsrapporten. Etter overtakelsen viste det seg at parkslirekne-planten dekket en ikke-ubetydelig del av tomten, og at det er både dyrt, tidkrevende og vanskelig å bli kvitt denne. Det var etter nemndas skjønn ikke forventbart for kjøper at det skulle være såpass store problemer med tomten.

Nemnda uttalte i begge sakene:

"Selv om det ikke foreligger noe enkeltvedtak om fjerning av planten, oppstiller naturmangfoldloven § 69 andre ledd første punktum likevel en generell regel om at den som ulovlig har forårsaket fare for forringelse på naturmangfoldet, skal treffe tiltak for å forhindre at slik forringelse skjer. Dette innebærer at det påhviler eier av tomten å holde planten under kontroll, med den tidsbruk og de ressurser dette måtte medføre. Plantens tilstedeværelse betyr også at tomten heller ikke uten videre kan benyttes som tiltenkt. Nemnda mener det neppe kan forventes at en alminnelig kjøper er kjent med plantearten og de utfordringer den representerer."

Kjøperne ble i begge sakene tilkjent prisavslag på i overkant av 560 000 kroner, tilsvarende pristilbudet.

Sakene har referanse 2024-163 og 2024-164.